2021

Syncasso
Cash-verslag

In 2021 is nog meer dan in voorgaande jaren geïnvesteerd in onze ict-infrastructuur, onderzoek en innovaties. We zijn trots op de hoge betrokkenheid en professionaliteit van ons team. Syncasso lost steeds meer vorderingen in een vroeg stadium op. Dat heeft ook een positief effect op ons bedrijfsresultaat.

Foto nabuurschap

Bestuursverslag

2021 kenmerkt zich door structurele veranderingen. Onze werkzaamheden verschuiven steeds meer naar het minnelijke incassoproces en het risico op het ontstaan van problematische schulden. Die willen we in een zo vroeg mogelijk stadium signaleren en samen met ketenpartners voorkomen. Ondersteund door onze voorspelmodellen, continue verbeteringen en de professionaliteit van onze teams worden we steeds efficiënter en effectiever om vorderingen in een vroeg stadium op te lossen. Dat heeft ook een positief effect op ons bedrijfsresultaat.

Businessplan 2021

Voor ons businessplan 2021 gebruikten we drie thema’s die in samenhang de kwaliteit en het niveau van onze dienstverlening verhogen voor al onze stakeholders. Binnen het thema Proces & Mens zijn interdisciplinaire samenwerking en individuele ontwikkeling de hoofdzaken om onze toegevoegde waarde voor opdrachtgevers te verbeteren. Het thema Klant kenmerkt zich door het toevoegen van gebruiksgemak, care en innovaties voor lange termijn waardecreatie. ICT & Data heeft een focus op dataveiligheid, score- en voorspelmodellen en de migratie van onze ICT-omgeving naar Azure.

Kerncijfers

Omzet

2021
2020

EBITDA

2021
2020

Bedrijfsresultaat

2021
2020

Balanstotaal

2021
2020

Balanstotaal conform BFT

2021
2020

Eigen Vermogen

2021
2020

Solvabiliteit

2021
2020

Liquiditeit

2021
2020

Totaal geïncasseerd

x miljoen

Uitgebrachte dagvaardingen

x duizend

Betaalde griffierechten

x miljoen

Uitgebrachte exploten

x duizend

Klachten

Bezoekers website

x duizend

Nieuwe dossiers

in 2021

154.749

Afgesproken regelingen

in 2021

128.808

Inbound calls

in 2021

128.808

Belangrijke ontwikkelingen voor de Gerechtsdeurwaardersbranche

Om de gedupeerden zo goed mogelijk te helpen bij de afwikkeling van de toeslagenaffaire hebben we een speciaal team ingericht. We informeren gedupeerden en opdrachtgevers actief over het oplossen van de private schulden via Sociale Banken Nederland. Het beslag- en executierecht is in 2021 aangepast voor de vereenvoudigde beslagvrije voet, nieuw beslagrecht op voertuigen en een verbetering van het bankbeslag. De Hoge Raad heeft meer duidelijkheid gegeven over de werking van de ambtshalve toetsing. Onze juristen hebben onze opdrachtgevers geadviseerd en geholpen om hun processen in te richten om aan de ambtshalve toetsing te kunnen voldoen. De BTAG-tarieven zijn medio 2021 aangepast aan de gemiddelde integrale kostprijs van de ambtshandelingen.

Foto nabuurschap

Ons team

We hebben onze goede ervaringen met thuiswerken vertaald naar een lange termijnvisie op werken bij Syncasso. SyncSlim werken is daar een belangrijk onderdeel van. Hybride werken vanaf een zelfgekozen werkplek, eigen verantwoordelijkheid en regie nemen over je eigen werk/privé balans zijn daar onderdeel van. We zijn enorm trots op de hoge betrokkenheid van onze medewerkers. We investeren continu in hun persoonlijke ontwikkeling en in een nieuw E-Learning platform.

Partnership met onze opdrachtgevers

We worden steeds vaker als partner betrokken bij de interne processen van onze opdrachtgevers. We delen onze kennis en inzichten om waarde toe te voegen en ervoor te zorgen dat de interne- en externe klantreis om de achterstand op te lossen in elkaars verlengde liggen. We organiseren Groei- en Inspiratiesessies om met onze relaties maatschappelijke en technologische ontwikkelingen te verkennen die we kunnen toepassen in onze eigen activiteiten. Bestaande én nieuwe opdrachtgevers kozen in 2021 (opnieuw) voor de kwalitatieve benadering van Syncasso.

Maatschappelijk commitment

We cash. We care. Mensen met geldzorgen moeten geholpen worden om problematische schulden te voorkomen. Syncasso blijft investeren in ketensamenwerking en communicatie om ze te helpen grip te krijgen op hun geld. We ontwikkelden de Geregistreerde Schulden Regeling als oplossing om een escalatie van kosten te voorkomen door loonbeslagen. Dat is een betere en goedkopere oplossing waarvoor brede steun is bij opdrachtgevers en de landelijke politiek. Geldzorgen kunnen worden voorkomen door duurzaam betaalgedrag. Syncasso is wetenschappelijk onderzoek gestart om daarvoor effectieve interventies te vinden.

Debiteurklanten

Onze voorspelmodellen zijn essentieel voor maatschappelijk verantwoord incasseren. Ze zorgen ervoor dat onze oplossing voor het betalingsprobleem afgestemd is op de betaalcapaciteit van de debiteurklant. In combinatie met begrijpelijke incassocommunicatie voorkomen we daarmee onnodige kosten. We zien dat betalingsregelingen soms moeilijk (kunnen) worden volgehouden. Syncasso Goed Geregeld is ontwikkeld voor duurzame betalingsregelingen. Waarbij de aflossing meebeweegt met de maandelijkse betaalcapaciteit.

Vrouw

Innovatie & ICT

Innovatie hoort bij onze kernwaarde overtreffen. We willen steeds betere oplossingen ontwikkelen voor onze opdrachtgevers en debiteurklanten. Veel innovaties vinden we in toepassingen waarbij data en ICT een belangrijke rol spelen. In 2021 hebben we een nieuwe DataFactory ontwikkeld om gebruikmakend van onze eigen data veel sneller voorspelmodellen te ontwikkelen en te testen om maximaal gebruik te maken van de voorspelkracht van data. Onze ambitie is om alle beslissingen in het incassoproces te ondersteunen met een voorspelmodel. Daarvoor is ook onze ICT-infrastructuur vernieuwd en verbeterd.

Foto Compliance en security

Compliance en security

Onze certificeringen vormen het tastbare bewijs dat Syncasso grip en controle heeft op haar systemen en processen. We beschikken over een ISAE 3402 Type II Assurance verklaring voor de beheersing en betrouwbaarheid van onze (financiële) processen. Ook zijn we gecertificeerd voor ISO 9001|2015 voor kwaliteitsmanagement en ISO 27001|2017 voor informatiebeveiliging. In 2021 is daar de Social Responsible Credit Management (SRCM) normering aan toegevoegd om zichtbaar, meetbaar en toetsbaar te maken waar Syncasso altijd al voor heeft gestaan. ‘We care’ is hiermee volledig verankerd in ons kwaliteitsmanagementsysteem.

Financiën

Beter betaalgedrag van debiteurklanten bij onze opdrachtgevers zorgde voor een lagere instroom van nieuwe zaken. Dat werd grotendeels gecompenseerd door onze nieuwe opdrachtgevers, waardoor onze omzet weer bijna op het niveau is van voor de pandemie. Zowel onze liquiditeits- als solvabiliteitsratio’s zijn verbeterd. Ons bedrijfsresultaat herstelde zich mede dankzij kostenbeheersing en verdergaande digitalisering nog sterker. In 2021 is meer dan in voorgaande jaren geïnvesteerd in onze infrastructuur, onderzoek en innovaties. Alle investeringen zijn uit eigen middelen gefinancierd.

Constructieve samenwerking team, opdrachtgevers en ketenpartners
Strategische partner schulddienstverleningsketen
We kijken met vertrouwen uit naar 2022

Vooruitblik en dank

Syncasso blijft zich inspannen voor ketensamenwerking en de regierol van de gerechtsdeurwaarder in de schulddienstverleningsketen. Het creditmanagementvak begint aan een nieuwe volwassenheidsfase waarin het motiveren van duurzaam betaalgedrag centraal staat. Syncasso is hiervoor een belangrijk wetenschappelijk onderzoek gestart waarvan we de eerste resultaten medio 2022 kunnen delen. We zijn er trots op dat we 2021 met een goed resultaat konden afsluiten. We hebben er vertrouwen in dat 2022 weer een goed jaar wordt, dankzij de geweldige inzet en betrokkenheid van ons team en de uitstekende samenwerking met onze opdrachtgevers en ketenpartners.

Board Members

Bestuursverslag

Bestuursverslag

De voorspelde tsunami van schulden is dankzij de steunmaatregelen voor het bedrijfsleven gelukkig uitgebleven. Er werd zelfs beter betaald dan voor de crisis. Vooruitzicht is dat als de beperkingen en overheidssteun in 2022 worden afgebouwd, ook het betaalgedrag naar verwachting weer zal verslechteren. Het verslagjaar 2021 kenmerkt zich door structurele veranderingen. Onze opdrachtgevers verwachten van Syncasso dat we ons inzetten om problematische schulden te voorkomen, vroegtijdig het risico daarop signaleren en debiteurklanten beschermen tegen onnodige kosten. Syncasso ondersteunt de veranderingen actief door te investeren in trainingen, opleidingen, ketensamenwerking en de ontwikkeling van nieuwe, betere voorspelmodellen. Een andere structurele verandering is hoe we binnen Syncasso met elkaar samenwerken. Persoonlijke en professionele ontwikkeling van onze medewerkers is belangrijker dan ooit om de veranderingen die de markt van ons vraagt voor te blijven. In 2021 zijn we gestart om SyncSlim werken te ontwikkelen, vanuit de overtuiging dat hybride werken gecombineerd met persoonlijke ontwikkeling de toekomst heeft voor Syncasso.

Positief bedrijfsresultaat

Onze focus op het verbeteren en versterken van ons minnelijk incassoproces werkt goed. Een steeds groter deel van de instroom wordt minnelijk opgelost. Ondersteund door onze AI-voorspelmodellen zetten we gesegmenteerde workflows in om de juiste boodschap op een begrijpelijke manier via het meest effectieve kanaal bij de debiteurklanten onder de aandacht te brengen om samen de betalingsachterstand op te lossen. Met data-analyse, AB-tests en monitoring van de afgesproken KPI’s zijn onze incassoprocessen telkens efficiënter en effectiever geworden. Het betaalgedrag van debiteurklanten is in het verslagjaar verbeterd door de beperkingen van de pandemie en het brede steunpakket van de overheid. Opdrachtgevers zijn ook zelf effectiever geworden om achterstanden te incasseren. Door de loyaliteit van bestaande opdrachtgevers en grote gewonnen aanbestedingen in 2021, bleef het aanbod van nieuwe zaken op niveau. Dankzij ons professionele team dat ondersteund wordt door efficiënte processen en betrouwbare voorspelmodellen is ons bedrijfsresultaat positief en zelfs beter dan in 2019, voor het begin van de pandemie.

Businessplan 2021

Proces & Mens - Synergie door samenwerking

Onze bedrijfscultuur beweegt mee met de veranderingen. Interdisciplinaire samenwerking is belangrijker dan ooit om als organisatie verder te groeien in kwaliteit en performance. Onze collega’s worden hiervoor ondersteund met individuele ontwikkeltrajecten. Gestructureerd samenwerken aan de toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers en debiteurklanten vraagt permanente aandacht voor onze persoonlijke en professionele ontwikkeling. Daarmee verbeteren we tevens onze incassoprocessen en onze toegevoegde waarde voor opdrachtgevers.

Klant - Concurreren & overtreffen

Onze constant hoge performance is in overzichtelijke dashboards op de voet te volgen door onze klantteams. We hebben de relatie tussen de debiteurklant en onze opdrachtgever versterkt door het gebruiksgemak verder te verbeteren. Onze care-kant is versterkt door ons te certificeren voor de SRCM-norm en ons verder te profileren in de schuldhulpketen met convenanten. Onze innovaties zijn afgestemd op de wensen en behoeften van onze opdrachtgevers en gericht op lange termijn waardecreatie.

ICT & Data - Effectiever, veiliger, gebruikersvriendelijker

We hebben in 2021 geïnvesteerd in ons kwaliteitsmanagement om duurzaam te blijven voldoen aan de zwaarste eisen op het gebied van dataveiligheid en privacy. We hebben een verbeterde nieuwe versie van Dossier Online geïmplementeerd die meer gebruiksgemak biedt aan debiteurklanten. Onze score- en voorspelmodellen zijn opdrachtgevergericht vernieuwd en verbeterd. We introduceerden Syncasso Goed Geregeld als de eerste PSD2 toepassing voor betalingsregelingen. Onze ICT-omgeving is gemigreerd naar Azure. Voor meer inzicht in de toegevoegde waarde per incasso-actie is een operationeel dashboard ontwikkeld.

Ontwikkelingen Gerechtsdeurwaardersbranche

Toeslagenaffaire

De afwikkeling van de Toeslagenaffaire heeft veel van onze aandacht gevraagd. We hebben een speciaal team afwikkeling toeslagenaffaire ingericht om ervoor te zorgen dat de informatie over de afwikkeling van de Toeslagenaffaire correct gedeeld wordt met gedupeerden en opdrachtgevers. Door Schuldenwijzer te gebruiken om de private schulden die bij alle Gerechtsdeurwaarders in Nederland in behandeling zijn voor elke gedupeerde beschikbaar te stellen, is het indienen van private schulden bij Sociale Banken Nederland (SBN) vergemakkelijkt. We informeren de gedupeerden actief over het oplossen van de desbetreffende schulden, gebruikmakend van de faciliteiten die SBN daarvoor aanbieden.

Herziening beslag- en executierecht

Na een lange periode van voorbereiding is in 2021 is het beslag- en executierecht herzien. De vereenvoudigde Beslagvrije Voet werd ingevoerd, waardoor alle lopende beslagen moesten worden omgezet van oud naar nieuw recht. Het nieuwe beslagrecht voorziet nu in een online RDW-proces om beslag op voertuigen te leggen. Daarnaast mogen we nu een bankbevraging doen voorafgaand aan een bankbeslag en moet bij het bankbeslag rekening gehouden worden met een beslagvrij bedrag. Het beslagvrije bedrag zorgt ervoor dat de debiteurklant toch over geld kan beschikken om boodschappen te doen en aan lopende verplichtingen te kunnen voldoen.

Ambtshalve toetsing

Er was veel onduidelijkheid over de ambtshalve toetsing die de rechters in het kader van informatieplicht en consumentenbescherming zijn gaan toepassen. De Hoge Raad heeft over ambtshalve toetsing van de informatieplicht geoordeeld dat de rechter, zowel in procedures op tegenspraak als in verstekprocedures, ambtshalve moet onderzoeken of aan bepaalde informatieplichten uit de Richtlijn consumentenrechten is voldaan. Heeft de opdrachtgever deze informatieplichten niet nageleefd, dan moet de rechter een sanctie toepassen. Dat kan zover gaan als het afwijzen van een deel van, of de gehele vordering. Onze juristen hebben onze opdrachtgevers geadviseerd en geholpen om hun processen in te richten om aan de ambtshalve toetsing te kunnen voldoen. In de toekomst blijven we hiervoor beschikbaar als kennispartner.

Aanpassing BTAG-tarieven

De toegezegde aanpassing van de BTAG-tarieven op basis van de aanbevelingen van de commissie Oskam is per 1 juli 2021 in werking getreden.

Ons team

Ons team

De mensen bij Syncasso maken het verschil. Daarom investeren we continu in de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers met opleidingen, trainingen, mentoring en coaching. Zo identificeren we talent en helpen we om dat verder te ontwikkelen. In 2021 hebben we een medewerkersbetrokkenheidonderzoek uitgevoerd. We zijn enorm trots op de hoge betrokkenheid van onze medewerkers die ervoor zorgt dat we tot uitstekende resultaten komen voor onze opdrachtgevers en hun debiteurklanten. De Corona-maatregelen brachten met zich mee dat we in 2021 hoofdzakelijk vanuit huis gewerkt hebben. Als het moeilijk was om thuis te werken, konden collega’s via een speciale App een plek reserveren in een van onze kantoren. Uiteraard binnen de kaders van de beperkingen. Tijdens de pandemie hebben we steeds actief de verbinding met onze medewerkers gezocht. Door duidelijke berichtgeving over aanpassingen in de maatregelen, ze bij nieuwe ontwikkelingen te betrekken en regelmatig een verrassing naar hun huisadres te sturen. Ondanks Covid en vitaliteitsuitdagingen vanwege het thuiswerken is ons ziekteverzuim voor het vierde jaar op rij weer verder gedaald.

SyncSlim werken

Terug naar de situatie waarin iedereen altijd op kantoor werkt, past niet bij Syncasso. De meeste collega’s vinden het fijn om (een deel van hun werktijd) vanuit huis te werken. Daarvoor is een werkgroep ingericht die een lange termijnvisie op werken bij Syncasso heeft ontwikkeld. Onderdeel daarvan is een nieuwe hybride vorm van werken: SyncSlim werken. We zorgen voor goede werkomstandigheden om ergonomisch en efficiënt vanuit een zelfgekozen werkplek te werken. Uitgaand van eigen verantwoordelijkheid gaan we SyncSlim werken in 2022 verder in de praktijk invullen. Afspraken over de regie nemen over je eigen werk, de verhouding werk/privé in balans houden en goed ontwikkelde digitale vaardigheden maken daar deel van uit.

E-learning - A New Spring platform

Ons team opleiding en training ontwikkelt zelf de e-learnings ter ondersteuning van onze permanente educatieprogramma’s voor nieuwe wet- en regelgeving zoals de herziening van het beslagrecht en voor ons Plezier, Ontwikkeling en Performance-proces. Vanwege de pandemie konden de fysieke bijeenkomsten geen doorgang vinden en maken we nu integraal gebruik van online-opleidingen en video-faciliteiten. Hiervoor is een nieuw online trainings- en opleidingsplatform in gebruik genomen. Naast onze e-learnings biedt het platform ook (gratis) toegang tot alle opleidingen van Good Habitz.

Partnership met onze opdrachtgevers

Partnership met onze opdrachtgevers

Onze samenwerking met opdrachtgevers verandert. We worden steeds vaker als partner en adviseur betrokken bij de interne processen van onze opdrachtgevers. Daarvoor delen we inzichten uit data-analyse, wetenschappelijk onderzoek en AB-testen die waarde toevoegen aan de interne processen van onze opdrachtgevers. De samenwerking met een aantal van onze opdrachtgevers is verbreed en verdiept door onderdelen van onze dienstverlening toe te voegen (insourcing) aan hun interne processen.

Groeisessies

Het partnership met onze opdrachtgevers komt ook goed tot uiting in onze Groeisessies, waarin we maatschappelijke en technologische ontwikkelingen bespreken, om die in onze werkwijze te integreren. Dat leidt er ook toe dat we gezamenlijk optrekken om maatschappelijke, politieke en juridische knelpunten aan de orde te stellen in de daartoe bestemde gremia. In 2021 konden we vanwege de pandemie geen fysieke bijeenkomsten organiseren, maar hebben we in voorbereiding op een Groeisessie over CreditMarketing interviews met relaties over dit onderwerp gehouden. Uiteindelijk hebben we besloten om deze Groeisessie online te organiseren. In samenwerking met Eef van Opdorp hebben (online) kennissessies georganiseerd over het geldbrein van debiteurklanten. Daaraan deden ook de medewerkers van onze opdrachtgevers actief mee.

Kiezen voor Syncasso

In 2021 werden de portefeuilles van een aantal belangrijke grote opdrachtgevers opnieuw aanbesteed. Syncasso werd in de aanbestedingen grondig getoetst op de toegevoegde waarde die we bieden. We zijn er heel trots op dat we de aanbestedingen allemaal hebben gewonnen en bestaande samenwerkingen met Syncasso vernieuwd zijn. We wonnen ook de aanbestedingen van mooie nieuwe opdrachtgevers, waarbij de kwaliteit van onze inschrijving telkens de doorslag gaf om voor Syncasso te kiezen.

Maatschappelijk commitment

Maatschappelijk commitment

Mensen met geldzorgen wachten veel te lang om daarbij hulp te zoeken. Daarom besteden we veel aandacht aan de toegang en vindbaarheid van hulp bij financiële zorgen in onze incassocommunicatie, debiteurennieuwsbrieven en op onze website. We informeren en ondersteunen gedupeerden van de Toeslagenaffaire om de weg te vinden in de oplossingen die de overheid daarvoor aanbiedt.

Maatschappelijke verbondenheid

Syncasso investeert in ketensamenwerking om oplossingen voor de schuldenproblematiek te verbeteren en versnellen. We zoeken daarvoor de samenwerking met de NVVK en Kredietbank Nederland en onderhouden goede contacten met andere partners in het sociale- en maatschappelijke domein. We kiezen voor strategische allianties met de Nederlandse Schuldhulp Route en Geldfit, zetten ons in voor de doorontwikkeling van Schuldenwijzer, hebben een convenant voor collectief schuldenregelen gesloten met NVVK, koppelen ons eigen schuldenplatform aan het Schuldenknooppunt van NVVK en zijn een van de partners in het Nederlands Instituut voor Betalingsregelingen.

Geregistreerde Schulden Regeling

Samen met ketenpartners hebben we de Geregistreerde Schulden Regeling (GSR) ontwikkeld. Waar nu door verschillende opdrachtgevers beslag gelegd wordt op inkomsten en/of banktegoeden, regelt GSR dat de gerechtsdeurwaarder zorgt voor de verdeling van de beschikbare afloscapaciteit onder alle schuldeisers. Dat bespaart de debiteurklant een heleboel kosten en stress en zorgt voor een duurzame oplossing van de betalingsachterstanden. Ons voorstel is gepresenteerd en goed ontvangen tijdens de ronde tafel sessies van het Ministerie van Justitie en door woordvoerders armoede en schulden in de Tweede Kamer. Er zijn aanpassingen in de wetgeving nodig om GSR mogelijk te maken. We blijven aandacht vragen voor GSR om dat te realiseren.

Onderzoek naar Duurzaam betaalgedrag

In samenwerking met het lectoraat Armoede en Schulden van de Hogeschool Utrecht en de Rijksuniversiteit Groningen is een onderzoeksvoorstel ontwikkeld om effectieve interventies te vinden die duurzaam betaalgedrag stimuleren. Het onderzoek wordt in verschillende fasen uitgevoerd en gerapporteerd. De eerste conclusies worden medio 2022 verwacht.

Debiteurklanten

Debiteurklanten

Onze incassoactiviteiten concentreren zich op het voorkomen van onnodige kosten. We hebben hiervoor extra controles en processen in onze gesegmenteerde incassobenadering ingebouwd. We sturen daarbij ook maximaal op klantbehoud. We stemmen onze boodschap, oplossing, toon en het communicatiekanaal altijd af op de betaalcapaciteit en de situatie van de debiteurklant. Met onze verbeterde scoremodellen realiseren we maatwerk in grote portefeuilles. We hebben in 2021 debiteur dossier online gebruikersvriendelijker en geschikt voor mobiel gebruik gemaakt en lossen betalingsproblemen aan de telefoon op in begrijpelijke taal. Zo nodig in de taal die de debiteurklant het beste beheerst. De bevindingen uit ons wetenschappelijk onderzoek Lezen ≠ Begrijpen zijn verder toegepast in onze communicatie met debiteurklanten.

Syncasso Goed Geregeld

Voor duurzame betalingsregelingen hebben we Syncasso Goed Geregeld ontwikkeld, dat met PSD2 bankrekeninginformatie uitrekent welk bedrag de debiteurklant maandelijks kan betalen om zijn achterstand op te lossen. De betalingsregeling beweegt mee met de actuele betaalcapaciteit van de debiteurklant. De ene maand wordt er wat meer, de andere maand wat minder afgelost. Dat zorgt ervoor dat er genoeg overblijft voor het levensonderhoud en de vaste lasten. Waardoor de betalingsregeling beter vol te houden is. Na ruim een jaar ontwikkelen en testen hebben we Syncasso Goed Geregeld in gebruik genomen. Goed Geregeld is online beschikbaar voor alle debiteurklanten. Het wordt nu voornamelijk gebruikt door jongeren tot 35 jaar om relatief lage vorderingen af te lossen. We verwachten dat het gebruik in de toekomst uitgebreid wordt naar alle debiteurklantgroepen, als PSD2-toepassingen breder geaccepteerd worden.

Innovatie & ICT

Innovatie & ICT

Onze innovaties worden opdrachtgever- en debiteurklantgedreven ontwikkeld. We organiseren Groeisessies met onze opdrachtgevers om kansen voor innovatie te bespreken en van gedachten te wisselen over de mogelijkheden die dat aan onze samenwerking toevoegt.

Datafactory en nieuwe voorspelmodellen

We hebben in 2021 nieuwe voorspelmodellen ontwikkeld die gebruikmaken van onze eigen data, verrijkt met CBS-data. Dat heeft als groot voordeel dat we zeker weten dat zowel de data als het gebruik daarvan passen binnen de AVG-regelgeving. We kennen bovendien ook de exacte betekenis en kwaliteit van de data. Er is hiervoor een nieuwe datafactory ontwikkeld die razendsnel de voorspelkracht en betrouwbaarheid van verschillende datasets kan berekenen, waardoor we nu in staat zijn om voor elke fase van het incassoproces, voor elke opdrachtgever/eiser afzonderlijk, het best presterende voorspelmodel te ontwikkelen. Onze AI-voorspelmodellen zijn essentieel voor Maatschappelijk Verantwoord Incasseren en verdere innovatie.

Minnelijk Maatwerk Model

Alle vorderingen worden bij instroom met ons Minnelijk Maatwerk Model beoordeeld. Daarmee voorspellen we de kasstroom binnen 90 dagen en onderscheiden we niet-kunners, regelaars en niet-willers.

Verantwoord Dagvaarden voorspelmodel

Voorafgaand aan de beslissing om al dan niet te dagvaarden, gebruiken we ons Verantwoord Dagvaarden voorspelmodel om te beoordelen of dagvaarden gerechtvaardigd is. Het model voorspelt of er binnen 9 maanden na dagvaarding een betaling volgt.

Vernieuwing infrastructuur

In 2021 is conform het ICT-Masterplan een toekomstbestendige ICT-infrastructuur in Azure ingericht om real time/near time uitwisseling op dataveldniveau tussen interne en externe applicaties te realiseren. Gebruikmakend van de nieuwste technologie wordt hiermee het gebruiksgemak en de dataveiligheid verder verbeterd. In de ontwikkelde visie wordt onze ICT-omgeving voorbereid om optimaal gebruik te maken van Artificial Intelligence en Machine Learning.

Compliance en security

Compliance en security

Syncasso heeft een ISAE 3402 Type II Assuranceverklaring voor haar risicomanagement en is naast de normen voor kwaliteit van KBvG gecertificeerd voor ISO 9001|2015 voor kwaliteitsmanagement en ISO 27001|2017 voor informatiebeveiliging. Hiervoor zijn gedurende het verslagjaar interne en externe audits uitgevoerd. Onze certificeringen vormen het tastbare bewijs dat Syncasso grip en controle heeft op haar systemen en processen.

Social Responsible Credit Management

Syncasso was een van de initiatiefnemers voor de certificering Social Responsible Credit Management en is in 2021 als een van de eerste gerechtsdeurwaarderskantoren hiervoor gecertificeerd. Een brede normering, die zich niet beperkt tot sociaal verantwoord incasseren, duurzaamheid en vergroening, maar zich ook richt op de rol en plaats in de samenleving die gerechtsdeurwaarders hebben en hun samenwerking met opdrachtgevers en ketenpartners in de schulddienstverlening. Een gezamenlijke normering is behalve een kwaliteitsimpuls voor het werkveld ook een manier om de onderlinge samenwerking binnen de keten te verbeteren. Met deze concrete normering hebben we zichtbaar, meetbaar en toetsbaar gemaakt waar Syncasso altijd al voor heeft gestaan. We care is hiermee volledig in ons kwaliteitsmanagementsysteem ingebed.

Financiën

Omzet en resultaat

In het verslagjaar zijn de beperkingen door de pandemie nog telkens belangrijke factoren die de bedrijfsvoering van Syncasso beïnvloeden. Hoewel we ons goed aangepast hebben aan de omstandigheden, zagen we dat het verbeterde betaalgedrag van debiteurklanten bij onze opdrachtgevers invloed had op de instroom van nieuwe zaken. Maar de lagere instroom van nieuwe zaken wordt grotendeels goed gemaakt door nieuwe opdrachtgevers. De omzetdip door de coronapandemie in 2020 is daardoor bijna gecompenseerd.

Over 2021 is een bruto omzet resultaat gerealiseerd van € 24,9 miljoen. Ten opzichte van 2020 is het gerealiseerde bruto omzet resultaat met ca. 19% gestegen. Dankzij de stijging van de omzet heeft Syncasso in 2021 opnieuw een positief resultaat voor belastingen kunnen realiseren. De kostenbeheersing, die al een aantal jaren geleden ingezet is, zorgde ervoor dat de bedrijfskosten zijn gedaald ten opzichte van vorige jaren. Het resultaat voor belastingen over 2021 bedroeg afgerond € 5,4 miljoen. Dat biedt voldoende ruimte om investeringen te blijven doen in ICT-infrastructuur, onderzoek en innovatie.

Liquiditeit en solvabiliteit

De ratio’s voor de liquiditeit en de solvabiliteit zijn verbeterd ten opzichte van vorig jaar. De liquiditeitsratio bedraagt ultimo 2021 5,56 (2020: 3,87) en de solvabiliteit 85% (2020: 80%). Beide ratio’s zijn berekend conform de systematiek van het Bureau Financieel Toezicht op basis van de verslagstaten. Aan de met de bank overeengekomen ratio’s is voldaan.

Investeringen

In 2021 is meer dan in voorgaande jaren geïnvesteerd in de vernieuwing van onze cloud-infrastructuur van Microsoft, zoals beschreven in ons ICT-Masterplan. Ook in 2022 zijn hiervoor aanzienlijke investeringen voorzien. Verdere investeringen in data driven creditmanagement, digitalisering, kennis van debiteurklanten en de toepassingen daarvan zijn ook in 2022 gepland. Op basis van de huidige en verwachte liquiditeit kan Syncasso de gewenste investeringen uit eigen middelen financieren.

Vooruitblik en dank

Vooruitblik & Dank

Syncasso anticipeert op de veranderende rol van de gerechtsdeurwaarder in de schulddienstverleningsketen. De toegevoegde waarde van de gerechtsdeurwaarder als regisseur van de schulddienstverleningsketen wordt steeds breder (h)erkend door beleidsmakers en ketenpartners. Daarbij spelen de ambtshalve toegang tot informatiebronnen en brede kennis en ervaring met schuldenaren een belangrijke rol. De gerechtsdeurwaarder is door het persoonlijk contact met debiteurklanten ook bij uitstek geschikt om debiteurklanten in contact te brengen met hulpverlening. We blijven ons inspannen voor ketensamenwerking en bouwen onze samenwerkingen en dienstverlening om de schuldhulpverlening beter te faciliteren verder uit.

Creditmanagement is de afgelopen jaren sterk veranderd. Van oorsprong financieel gericht, was de focus van de categorie in de afgelopen jaren op incassocommunicatie. Syncasso richt zich nu op de volgende volwassenheidsfase van creditmanagement: gedragsbeïnvloeding. Doel van ons recente wetenschappelijk onderzoek is gedragsbeïnvloeding naar duurzaam betaalbedrag. Het onderzoek richt zich in 2022 op debiteurklanten die kunnen betalen, maar dat om een of andere reden (regelmatig) niet doen. In samenwerking met opdrachtgevers analyseren we de sociodemografische karakteristieken van deze groep debiteurklanten om op basis van die informatie interventies te ontwikkelen die duurzaam betaalgedrag motiveren. In de loop van 2022 verwachten we de eerste resultaten van het onderzoek te kunnen delen. Met tussenrapportages en Groeisessies betrekken we onze relaties bij het onderzoek.

Dankzij het aanpassingsvermogen en de betrokkenheid van ons team was 2021 een goed jaar, dat we met een positief resultaat konden afsluiten. Ook dankzij het vertrouwen van, en de constructieve samenwerking met onze opdrachtgevers, ketenpartners en leveranciers kijken we daarom met vertrouwen uit naar 2022.